...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަނގަޅު
ނއ.
(1) ކަމުދާ.
(2) ރީތި.
(3) ހެޔޮ.
(4) ނުބައިގެ އިދިކޮޅު.
(5) ޞައްޙަ.
(6) ފުރިހަމަ.
(7) ކުށެއްނެތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިހެޔޮ . ހަށިހެޔޮކަން . ހަށިހެޔޮވުން . ހަރުވުން . ހަރުދަނާ . ހަރުދަނާކަން . ހަރުދަނާވުން . ހަމަނުވުން . ހަމަނުޖެހުން . ހަމަޖެހުން . ހަސް . ހާރުވާ ކެޔޮގަނޑުގައި ފަލައަރި ޖަހާނެ . ހިމެރި . ހުބައޯގަ . ހުދެންމަސްދަރި . ހެއުނިބެއި . ހެއުމީސްވުން . ހެޔޮ . ހެޔޮނުބައި . ހެޔޮބަސްބުނުން . ހެޔޮކަން . ހެޔޮމިންވަރު . ހެޔޮލަފާ . ހެޔޮލަފާވުން . ނަހައްދަވާއަޅުން . ނަހަމައިން . ނަނަށް ހެޔޮކުރާނީ ވަތުންނެވެ. . ނަސީބު . ނަސީބުރަނގަޅުވުން . ނަސީބުހެޔޮވުން . ނަސީބުގަދަކަން . ނަސީބުގަދަވުން . ނަސީބުއެރުން . ނަސީބުގަދަ . ނުހަނު . ނުރަނގަޅު . ނުބައި . ނުބައިކަން . ރަހަދާނައޯގަ . ރޭފާން . ބަހުސް . ބަހުސްކުރުން . ބަނިޔާދަން . ބަނިޔާދަންކަން . ބަނިޔާދަންވުން . ބަރާބަރު . ބަރާބަރުކަން . ބަރާބަރުވުން . ބަދަހި . ބަދަހިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ