...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަނގަޅުކުރުން
މ.
(1) ކަމުދާގޮތް ހެދުން.
(2) ރީތިކުރުން.
(3) ހެޔޮކުރުން.
(4) ޞައްޙަކުރުން.
(5) ފުރިހަމަކުރުން.
(6) ކުށްފިލުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުށްފިލުވުން . އިޞްލާޙު . އިޞްލާޙުކުރުން . އޮޅުންފިލުން . އޮޅުންފިލުވުން . މަގުހެދުން . ފަލަކުރުން . ފަސޭހަކުރުން . ފުރިހަމަކުރުން . ގޮށްވިރުވުން . ޞައްޙަކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ