...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަނގަޅުވުން
މ.
(1) ކަމުދިއުން.
(2) ރީތިވުން.
(3) ހެޔޮވުން.
(4) ނުބައިނުވުން.
(5) ޞައްޙަވުން.
(6) ފުރިހަމަވުން.
(7) ކުށެއްނެތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިހެޔޮވުން . ހަރުވުން . ހަރުދަނާވުން . ހަމަޖެހުން . ހެޔޮލަފާވުން . ނަސީބުހެޔޮވުން . ބަނިޔާދަންވުން . ބަރާބަރުވުން . ބަދަހިވުން . ބަލިފިލުން . އިޞްލާޙު . އިޞްލާޙުވުން . ވަރިހަމަވުން . ވަރުގަދަވުން . ވައިފެންޖެހުން . ވައްތަރުހެޔޮވުން . ވިއާދިއުން . މާތްވުން . ފަހުރޯދި . ފަހުރޯދިގަދަވުން . ފަލަވުން . ފީފިލުން . ފުރިހަމަވުން . ފޭރާންހެޔޮވުން . ލަފާވުން . ލޭފެންޖެހުން . ލޮނުހެޔޮވަރުވުން . ލޯއަލިވުން . ގޯސްވުން . ސަމައްތަރުހެޔޮވުން . ޞައްޙަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ