...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަނޑު
ނ.
(1) އުޅުމާއި ޙަރަކާތްތަކުގައި މިނަށްވުރެން ބޮޑަށް ޖައްސާ އަންހެން ވައްތަރު.
(2) އަންހެންދުޅާ ފިރިހެނުން ޖައްސާ އަންހެން ވައްތަރު.
(3) ޅައަންހެން ކުދިން ޖައްސާ ހަރު އަންހެނުންގެ ވައްތަރު.
(4) ޖޯޑު ހަމައަށް ނެތިގެން ކޮންމެ ދޫންޏަކާ އަޅާގޮވާ ކާކާލާ ވައްލަޔާއި ބިސް ފީވެގެން ދުވަސް ހަމަވާއިރު ނުވިހާ ކުކުޅުފަދަ ބައެއް އެއްޗެތި ސޭކުވެގެން އުޅޭގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަނޑާލި . ރަމަ . ރަމަވުން . އައްޗަޑަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ