...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަނޑުކަން
ނއނ.
(1) އުޅުމާއި ޙަރަކާތްތަކުގައި މިނަން ވުރެން ބޮޑުކޮށް އަންހެން ވައްތަރު ޖައްސާކަން.
(2) އަންހެން ދުޅާ ފިރިހެނުން އަންހެން ވައްތަރު ޖައްސާކަން.
(3) ޅައަންހެން ކުދިން ހަރު އަންހެނުންގެ ވައްތަރު ޖައްސާކަން.
(4) ޖޯޑެއް ނެތިގެން ކޮންމެ ދޫންޏަކާ އަޅާގޮވާ ކާކާލާ ވައްލައާއި ބިސް ފީވެގެން ދުވަސްހަމަވާއިރު ނުވިހާ ކުކުޅުފަދަ ބައެއް އެއްޗެތި ސޭކުވެގެން އުޅޭކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ