...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަނޑުވުން
މ.
(1) އުޅުމާއި ހަރަކާތްތަކުގައި މިނަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް އަންހެން ވައްތަރު ޖެއްސުން.
(2) އަންހެންދުޅާ ފިރިހެނުން އަންހެން ވައްތަރު ޖެއްސުން.
(3) ޅައަންހެންކުދިން ހަރުއަންހެނުންގެ ވައްތަރަށް އުޅުން.
(4) ޖޯޑެއްނެތިގެން ކޮންމެ ދޫންޏަކާ އަޅާގޮވާ ކާކާލާ ވައްލަޔާއި ބިސްފީވެގެން ދުވަސް ހަމަވާއިރުނުވިހާ ކުކުޅުފަދަ ބައެއް އެއްޗެތި ސޭކުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ