...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަންބިހެއްއެޅިގެން އުޅުން
"ރަންބިހެއްއެޅިގެން އުޅުން" މ.
މަޖާޒު:
މީހަކަށް މުދަލެއް ނުވަތަ ޢިއްޒަތެއް ލިބުނީމާ އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް ދެއްކެން އުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންބިހެއްއެޅިގެން އުޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ