...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަންބުސްތާނު
ނ.
ބޮޑު އޮށެއް އޮންނަ ކުޑަ މޭވާއެއް.
މީގެ ތޮށިގަޑުގައި ނަރު ފަޅައިފައި ހުންނާނެއެވެ.
މީގެ ކާން ބޭނުންކުރަނީ އޮށުގެ ބޭރުން އޮންނަ ހުތްފޮނި ރަހަލާ ހުދުކުލައިގެ ހެވާކޮޅެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ