...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަންކީހާކީސް
ނ.
ކުޑަކުޑަ ދުނިކީހެއްގެ ސިފައިގައި ރޮއްޖެއްހާ ހިމަ ތިލައެއް ލައޮފައޮ އޮންނަ ކީހެއް.
ޢާއްމުކޮށް މި ގެންގުޅެނީ އަތްކަންކުރާ މީހުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ