...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަންވަރަނގު
ނ.
އެއްފުށް ހުދުކުލައިގައި އަނެއް ފުށް ރަންކުލައިގައި ހުންނަ ކަރުދާހެއް.
މިއީ، އިހުގައި ތަންތަން ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް އެކި އެއްޗެހި ހަދަން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަލިކުވަށި . ގޮށިމޫނުން ބާންޏާ ދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ