...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަންޏަކު ދަރިއެއްބޮޑެއް ނުކުރާނެއެވެ.
"ރަންޏަކު ދަރިއެއްބޮޑެއްނުކުރާނެއެވެ..
(މިސާލުބަހެއް) ރަނިބޭކަނބަލުންނަކީ ކުދިން ބެލުމުގެ ބަރުއުފުލާ ބަޔަކުނޫނެވެ.
ތިމާ ނުކުރިޔަސް ކުށްވެރިނުވާ ކަހަލަ ތިމާކުރާންވާ ބައެއް ކަންތައް އެހެން މީހުންނާ ޖައްސާ ބައެއް މީހުންނާ މެދުގައި ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
މިސާލު މީހެއްގެ ފަހާފޮއްޓަކުން އެއްޗެއް ފަހާލަން އައިމީހަަކު ފަހާނިމިގެން ފޮށީގެ ސާމާނުތައް ރައްކާނިކޮށް އެއްޗެހި އެތައްމިތަނަށް އުކާލައިފައި ހިގައްޖެއްޔާ އޭނާ އާ މެދު މިހެންބުނެ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ