...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަބަރު
ނ.
(1) ރަބަރުގަހުގެ ކިރުން ތައްޔާރުކުރާ ދެމޭގޮތް ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިއިން ވަރަށް ގިނަތަކެތި ހަދާއިއުޅެއެވެ.
(2) ހަރުވާޅާއި ޖަންގިޔާފަދަ ތަކެތީގެ އަންނަފަށަށް ލައްވާ ދެމޭގޮތް ހުންނަ ކޮންމެ އެއްޗެއް.
(3) ހަށިގަނޑުން ނުކުންނަ ނަޖިސްފަދަ ހަޑިތަކެތީން ތަންމަތި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ތަންމަތީ ގައިއަޅާ ރަބަރުފޮތިގަނޑު.
(4) އިލާސްޓިކްފަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަން . ރަބަރު . ރަބަރުފޮތި . ރަބަރުގަސް . ބަންނަރަބަރު . ބަރި . ބުރަކިރަބަރު . ބުރެކިރަބަރު . ބޫޓު . ބެލޫނި . ކަފާސް . ކިރުދަމާފުޅި . އިސްޕަންޖު . ވިލުން . ފައިވާން . ފިހިނާރަބަރޮ . ފުހޭރަބަރު . ފުއްޕާހަން . ފެންފައިވާން . ފެންދަފަތް . ފޮހޭރަބަރު . ދާގަނޑު . ދިޔާވުން . ތުން . ގަނޑުރަބަރު . ގަންބޫޓު . ސުންނިއުރަ . ސޯޓު . ޓައިރު . ޓުކުރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ