...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަކަރަކަ
ނ.
(1) ގިނަ ބަޔަކު ތަނަކަށް އެއްވެގެން އުޅޭއިރު އެއުޅެވޭގޮތާ ދައްކާ ވާހައިން އިވޭ އަޑުތައް.
(2) އުދުހޭ ދޫންޏާއި މޫދުމަސް ފަދަ ތަކެތި އެއްތާކަށް އެއްވެ މާބޮޑަށް ބޮނޑިވެގެން އުޅޭއިރު އެއުޅެވޭގޮތް ނުވަތަ އިވޭ އަޑުތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަކަރަކަލުން . ރަކަރަކަޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ