...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަކާ
ނ.
(ބދ) ނަކަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންބަނުން . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަނުހިމޭން . ހަނުހިމޭންކަން . ހަނުހިމޭންވުން . ހަކަތަ . ހަމަހިމޭން . ހަމަހިމޭންކަން . ހަމަހިމޭންވުން . ހަތަރުބޯފޮޅި . ހަލާހަރު . ހިނގާބިނގާވުން . ހިންގުންތެރި . ހިންގުންތެރިން . ހިންގުންތެރިކަން . ހިރިލުން . ހިތްތެޅުން . ހިޔަރަކާތްމަސް . ހުއިފަތުހިކާ . ހެއިބެލުން . ހެލިފެލިވުން . ހެލިލުން . ހެލުވުން . ހޭނުން . ހޭބެލުން . ހޭލަމޭލަ . ހޭލަމޭލަވުން . ހޯހިރިބެލުން . ނަށާމައު . ނަކަސްތެޅުން . ނާރުތަކާބެހޭނިޒާމު . ނިދުން . ނިތްގަނޑު މިޔަރު . ނެށުން . ނެގިމަޑުވުން . ނޭވާލުން . ނޭވާލުމާބެހޭ ނިޒާމް . ރަށްހެދުން . ރަނޑު . ރަނޑުކަން . ރަނޑުވުން . ރަކުޢަތް . ރިހަބަތްކޭން . ބަރިދިއްވުން . ބައްދައިގަތުން . ބުނެވުން . ބުރެކިޕަމްޕު . ބޮވުން . ޅައި . ކަނބިލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ