...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަކި
ނ.
(1) މީހުންނާ ކުރިމަތިލާން ފަސްޖެހި ލަދުގަންނަ ލަދުގަތުން.
(2) ލަދުގަނެގެން ފާޅުވާ އަސަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުހިވައް . ހެލޭ . ހޭހޭ . ހޭރުވުން . ރަނބާލި . ރައްކި . ރާޅުކަން . ރާޅުވުން . ރެޓުވުން . ބުރަކިރަނިން . ބުރަކިރަބަރު . ބުރެކިރަބަރު . ބޮޑައިބުރަކި . ބޮޑުބުރަކި . ކަހާރިނދަލި . ކަށިބޮނޑު . ކަށިދިއްގާ . ކިހައް . ކިހައްރަހަ . ކިރޫޑަ . ކުދިންކުޅޭކަށިކެޔޮ . ކެރަހަ . ކެރަސް . އަނގަކޮޅު . އަނގަ އިތާވުން . އަޑުކުރެހުން . އެހެހޭ . އެހޭ . ވަފަށަ . ވަފަޓެ . ވެލިވަރުބުރަކި . ވެސްލީނު . މަންމަންގަނޑު . މީރާބޮނޑު . މޫޓު . ފަޅުމުރަކަ . ފީރުމަސް . ދަތްއުނގުޅުން . ތައި . ތިމަރައެޅުން . ތޮޑު . ލަދު . ލަދެގޮބިޔާ . ލަދޮރަކި . ލަދޮރަކިކަން . ލަދޮރަކިވުން . ލޯބޮޑުބުރަކި . ގޫރަކިވުން . ގޮށްލަރުކަން . ސަގަންގޫރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ