...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރައިނެގުން
މ.
(ސ) (1) ނަނު ދޫކޮށްފައި އަޑީގައި ޖެހުނީމާ ދޫވެފައި ހުންނަތަންތަނަށް ދަމައިވާންކުރުން.
(2) ވާއެޅުމުގައި ދޫވެފައިވާ އުޅިއެއް އެހެން އުޅިތަކާއި އެއްވަރަށް ވާންކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ