...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރައީސްކަން
ނ.
(1) ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމުގެ އިސްވެރިކަން.
(2) ޖަމްޢިއްޔާ، ކޮމިޓީ، މަޖިލިސް ފަދަ ތަންތާގެ ވެރިކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިޔާސަތު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ