...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރައްކަ
ނ.
(ބދ) ރައްކައު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންނެގުން . ހިޔައުވުން . ހިޔައުވަހިކަން . ހިޔައުވަހި . ހީލި . ހޭބެލުން . ހޭއެރުވުން . ނާށިލުން . ނާމާންކަން . ނާމާންވުން . ނިވައި . ނުރައްކާ . ރައްކަ . ރައްކައުތެރި . ރައްކައުތެރިކަން . ރައްކައުތެރިވުން . ރައްކަލަށްވަނުން . ރައްކަލް . ރައްކާބައިން . ރައްކެ . ރެފިއުޖީން . ބާޑީ ދުނބުރި . ބިރު . ބިރުބޮޑުވުން . ބިރުވެރިވުން . ބިރުވެތި . ބިރުވެތިވުން . ބިރުޑި . ބޮޑުބަނޑޭރިގެ . ބޮޑުތަވީދު . ކުޑަ . އަމާން . އަތްކެނޑުން . އަލިހަނޑޫބަނޑަށްދިނުން . އަލިފާނޯތް . އިންޒާރު . އިންޒާރުކުރުން . އިޤްލާބު . އޮޑިދޮށްނުބައިވުން . ވަޅުއެޅުން . ވައިމަތިބެލުން . ވައިމަތިކިއުން . ވާރުގެ . މަރުގެތުންފަތްމަތީގައި . މައިތިރި . މައިތިރިޔަށްކިޔެވުން . މަގުއަމާންވުން . ފަށްގަނޑުޖެހުން . ފަނާރު . ފިންދުނި ކާއްތައިލައިފައި ދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ