...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރައްކައު
ނ.
ރައްކާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިޔައުވުން . ހިޔައުވަހިކަން . ހިޔައުވަހި . ހީލި . ހޭބެލުން . ނާށިލުން . ނާމާންކަން . ނާމާންވުން . ނިވައި . ނުރައްކާ . ރައްކަ . ރައްކަލަށްވަނުން . ރައްކަލް . ރައްކާބައިން . ރައްކެ . ބިރުވެތި . ބިރުވެތިވުން . ބިރުޑި . ބޮޑުބަނޑޭރިގެ . ކުޑަ . އަމާން . އަތްކެނޑުން . އަލިހަނޑޫބަނޑަށްދިނުން . އިޤްލާބު . އޮޑިދޮށްނުބައިވުން . ވަޅުއެޅުން . ވައިމަތިބެލުން . ވައިމަތިކިއުން . ވާރުގެ . ފެންތާނގީ . ދަމަށްދިއުން . ދަތުވާބެއްދުން . ސަމާ . ސާޔަން . ޖަހަލާކޮޅުހެދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ