...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރައްކައުތެރި
ނއ.
(1) ސަލާމަތް.
(2) ޙިމާޔަތްތެރި.
(3) ނުރައްކަލެއްނެތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިޔައުވުން . ހިޔައުވަހިކަން . ހިޔައުވަހި . ހޭބެލުން . ނާށިލުން . ނާމާންކަން . ނާމާންވުން . ނިވައި . ރައްކަލަށްވަނުން . ރައްކާބައިން . ރައްކެ . ބިރުވެތި . ބިރުވެތިވުން . އަމާން . އިޤްލާބު . އޮޑިދޮށްނުބައިވުން . ވައިމަތިބެލުން . ވައިމަތިކިއުން . ދަމަށްދިއުން . ދަތުވާބެއްދުން . ސާޔަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ