...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރައްކަލެ
ނ.
(ގ.) ރީނދޫކުލައިގެ ކުޑަމަހެއް.
ދެފަރާތުން ކުރެ ކޮންމެ ފަރާތެއްގައި ކަޅުތިއްކެއް ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންނެގުން . ހޭއެރުވުން . ރައްކައުތެރި . ރައްކައުތެރިކަން . ރައްކައުތެރިވުން . އަލިފާނޯތް . މަރުގެތުންފަތްމަތީގައި . މައިތިރި . މަގުއަމާންވުން . ފިންދުނި ކާއްތައިލައިފައި ދިއުން . ފުރާނަޔަށްބެލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ