...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރައްކާބައިން
ނ.
(1) ފަލީގެ ދުލުން މެއްކަށް އައްސައިފައި ހުންނަ މާރު.
(2) ހުންގާނުގައި އޮޅައިފައި ދެފަރާތުންގެނެސް އައްސައިފައި ހުންނަ މާރު.
(3) މީހަކު ގެއްލުމަކުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ރައްކައުތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުންއަޅާ ކަމަރު.
(4) ގޮނޑީ ކަމަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ