...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރައްކޯބައިން
ނ.
(ސ) (1) ރިޔާ ކުނބުކުރީގައި ގެއްސުމަށް ހަންޖާވާންކުރާއިރު ދެހަންޖާއެއްކޮށް އަތްފޯރާ ހިސާބުގައި ބަންނަވާފަށް.
(2) ގުޅިރުއްކަނޑާއިރު ރުކާއެއްކޮށް އުނަގަނޑުގައި ބައްދާވާފަށް.
(3) މަޖާޒު:
ބައެއްޒާތުގެ ކަންކަމުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅު.
މިސާލު:
މިރުސްގަސް ފަދަ ގަސްގަސް އިންދައިފައި އެތަންވަށާ ދަމާފަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ