...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރައްދުއަޑު
ނ.
ބާރަށް ގޮވާލީމާ އެއަޑު ތަންތާނގައި ޖެހިފައި އެނބުރި އަންނަ އަޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަށްގޮވާއަޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ