...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރައްޓެހި
ނއ.
(1) ދެކެފަރިތަ.
(2) ރަށުގެއަހުލުވެރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިލަމަށްއައުން . ނުފަރިތަކަން . ރަޙުމަތް . ރަޙުމަތްވުން . ބީރައްޓެހިން . ބީރައްޓެހި . ބީރައްޓެހިކަން . ބީރައްޓެހިވުން . ބޭރު . އަބުއި . އަޅައިގޮވުން . އޭތްއޯތްގޮވުން . ފަސްކުޅަނދުމަދުވުން . ފޮނިކޮޅުބޯލުން . ދަރިވިއްކައިކެއުން . ދަރިވިއްކުން . ދެކެފަރިތަ . ދެކެފަރިތަކަން . ދެކެފަރިތަވުން . ތެޔޮނާށިކާޅުގެންދިއުން . ގަރަނބުހުކުރަށްދާހެން . ގުޅުވައިލުން . ގުޅުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ