...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަވަ
ނ.
(1) ލޮލުގެ ކައިރިފަށް.
(2) އެސްފިޔަފަޅައިފައި ހުންނަތަން.
(3) މަސްގަނޑު ނުވަތަ އައިންތިލަވެގެން ކުރިޔަށްދާއިރު ހެދިފައި ހުންނަ ކުދިކުދިރާޅުތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނކާ . ހަކަވެޅާ . ހިޔަނިދައު . ހިޔަރަކާތްމަސް . ހުނބޮށި . ހުރަވަޅި . ހެއި . ހޭ . ހޭނަކަތް . ހޯޖާ . ނާށިބަރުވަލި . ނާޑަ . ނާޑަބަރޮވަލަ . ނޭފެ . ނޭދެ . ނޮވެމްބަރ . ރައިބޮލި . ރަވަޖެހުން . ބަންޑާރަވާ . ބައިންގަނޑު . ބާރަދުވަސް . ބިބީ . ބީމަހީމަ . ބޮޑުތަކުބީރު . ކަހި . ކަރުނުރާ . ކައިވަ . ކުރުވަނި . ކޭސުލި . ކޮށީ މީހުން . އަނދުންހުލި . އަނދުންއެޅުވުން . އަރާފައިބާވައި . އަރުދު . އައްޔާމެން . އުރަވަޅީވައި . އުތުރަ . އެސްފިނޮޅި . އެސްފިޔަ . އޮށް . ވައިފޭބުން . ވަދު . މަރަވަރޮ . މަރުވަޅި . މައްކާރިމަޑޫ . މަލި . މަލިބޮޑުވުން . މަސްދަތްމަރަވަޅި . މާވަތް . މިޔަރަވަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ