...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަވަޖެހުން
މ.
(1) މަސްއައިނުގައި "ރަވަ" ހެދުން.
(2) މަސްގަނޑު ނުވަތަ އައިންތިލަވެގެން ކުރިޔަށްދާއިރު ހެދިފައި ހުންނަ.
ކުދިރާޅުތައް އުފެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ