...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަވެ
ނ.
(ބދ) ކަކުނި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހީނަރު . ހީނަރުވުން . ހުދުފުށްވުން . ހެކިވެރިވެލާ . ހެދިގަތުން . ނަރިފައިވުން . ނަރުވިލި . ނަޅާ . ނަގޫނަގާފައިދިއުން . ނާކަ . ނާޗާރު . ނުރަބޮޅު . ރަންކޮކާ . ބަރިދިއްވުން . ބަރޮއަލަ . ބަރޮވެލި . ބާކަން . ބާކުލިތޮށި . ބިނާކުރުން . ކަށިމަސް . ކަރުއެލުން . ކަރޭރަމަސް . ކަފާސް . ކާކާލުން . ކާޑުބަލި . ކިހާ . ކިޔަވާގެ . ކެއުޅުކަން . ކެއުޅުކަމުދިއުން . އަނގަފެޅުން . އިރުވައި ވިއްސާރެއެކޭ ހުކުރުހެދުމެކޭ އެއްގޮތެވެ. . އިސްކަންދަރުދޮރޯށި . އޫނއެޅުން . އެއްގަމުކެޔޮޅު . އެއްގަމުކެޔޮޅުކަން . އޮލީ . ވަގުލޮލުންބެލުން . ވެރެދެވުން . މަހާނަމަތީ ބަރަވެލިދުވާގޮތަށްހެދުން . މަހާނަމަތީބަރަވެލި ދުވުން . މަރުގެތުންފަތްމަތީގައި . މަތިވަރު . މިސްކިތު ވަކަރަށް ވުން . މުޅިބެރުން . މުސްކުޅިބަލި . ފަނިފެންޖެހުން . ފައިދޮށަށްއައުން . ފައިދޮށަށްދިއުން . ފައިގައި ހިފުން . ފާރަވެރިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ