...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަމަ
ނ.
އާތްވެގެން ރަނޑުވެގެން ތުއިވެގެން އުޅޭއުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުބަޑި . ހަމަނުޖެހުން . ހަމަޖެހުން . ހަމަޖެއްސުން . ހަތަރުހިތި . ހަތްރީތި . ހިއްޕި . ހިއްޗަށްވަޑައިގަތުން . ހިތިދުވަސް . ރަމަންރަމަންފޯލި . ރަމަލު ޖެހުން . ރަމަލުބެލުން . ރަމަލުވެރިން . ރާމަނާކުރުން . ރޮށިފޮޅިކޭން . ރޯދަމަސް . ބުރަންމާނި . ބުއް . ބޮއްބޯ . ބޮއްބޯކެޑާ . ކިރަ . ކިރުހިއްޕި . ކިރުއެރުން . ކިރުދަމާފުޅި . ކިރުދިނުން . ކިރުޖެއްސުން . ކިއްސަށްދެވި ވަކިއެޅުން . ކިސްފާ . ކުރުނބާފުޅާދިއުން . ކުޑަހިތި . ކެރަފަތި . އިށި . އިށިގަނޑަ . ވައްގަނޑު . ވަވެލެގޮރެ . ވަވޮލެގޮރެ . މަސްދުވަސް . މަޑަ . މާދަން . މިނިކިރު . މުލަ . މުގޯލި . މެރަމަހި . މެދުދިހަ . ފަހުރޯދަ . ފަހުދިހަ . ފަރުޟުރޯދަ . ފައިފަލަބަލި . ފަސްހެޔޮދުވަސް . ފަސްރުކުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ