...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަމަންނެގުން
މ.
(1) ބިރުގަނެގެން ނުވަތަ ދެހާ ތަޅައިގެން ބަލިވާ ހައު.
ކެޔޮފޮތީގެ ފަހަތުގައި ހުންނަ ފަތްކޮޅު އުފުލުން.
އެހެންވެސް ޖަނަވާރު އެއަށްވުރެ ގަދައެއްޗެއް ފެނުނީމާ ބިރުން ދިއުމަށްވެސް ކިޔަނީ މިހެންނެވެ.
(2) މަޖާޒު:
މީހަކު މާމޮޅު މީހަކަށް ހެދިގެން އުޅެނިކޮށް މޮޅުމީހަކު އައީމާ ހެދިގެން އުޅޭ މީހާ ދެރަވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ