...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަމްޒުކުރުން
މ.
(1) އިޝާރަތްކުރުން.
(2) ނަމުގެ ބަދަލުގައި ޖަހައިފައި ހުންނަ އަކުރު ނުވަތަ އަކުރުތައް ޖެހުން.
(3) ފާހަގަ ކުރުން.
(4) ނިޝާންޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ