...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަފަ
ނ.
(އ) ކުދިލައްޓި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންގަނޑު . ހަންގަނޑުޖެހުން . ހަތަރުއަނގޮޅި . ހުރަސްގަޅިލޮނދިމަސް . ހެލިކޮޕްޓަރު . ހޭފަށް . ހޮޅި . ހޮޅިކުރަފަތް . ރަންބޮލި . ރައްކާ . ރަމަންކެހުން . ރަފަރަފައެޅުން . ރަފަރަފަލުން . ރަފާ . ރަޖިސް . ބަތްތަރަފަނަ . ބިރުޑި . ބުރަފަތިހުއި . ބުރަފަތިވިނަ . ބުރަފަތިލަފުޒުގެ އަރަތް . ބޭރުތޮށި . ބޮނދު . ބޮލިކޮއްޓޭ . ބޮޑުއޮޅަންނަބައިމަތި . ބޯބޭލުން . ކަނބިލިބަތްޕޮޅި . ކަނޑުކާޅު . ކައްތިރި . ކައްތިރިކުރުން . ކައްތިރިވުން . ކަވާ . ކަވާޖެހުން . ކަފަބުރު . ކަތިވަދު . ކާލިގަނޑު . ކުރަފަތިވަކިގަނޑު . ކުރަފަތްއެޅުން . ކުރަފަތްޖަހާ ހަންގަނޑު . ކުޅަނދިލިމާ . ކުޅަދިލިމައު . ކުކުޅުމާދޫނި . ކޮބަމާ . ކޮއްޓޭ . އައްތާރަފަނި . އައްތަވާ . އައްތަވާޅި . އަތަވަނި . އަތާނަ . އަސްކަރުންގެ ދަނޑި . އޮޅިމެދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ