...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަތަ
ނ.
(މަލިކު) ރަތަފައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުބަޑި . ހަރުފަތުކޭން . ހަމްލު . ހަތްކޮޅުނެގުން . ހަތްއަޖައިބު . ހިންމިކޭމާ . ހިކަނދިތުންމިޔަރު . ހިތިދުވަސް . ހިލަން . ހިލާލީދަރިކޮޅު . ހިލުން . ހުންގާނުމައިފޮތި . ހުރާގޭދަރިކޮޅު . ހުޅުލުން . ހުޅެވިހަނދު . ހުކުރު . ހުވަރޮދި . ހުޓެކުންފަތުވަތާ . ހެނދުން . ހެނިހިރި . ހެނެހިރި . ނައުސަރައްކު . ނަވުސަރައްކު . ނާސްތާ . ނާސްތާކުރުން . ނިހުރޯދަ . ނިގާރަން . ނެގެޓިވު . ރަންދި . ރައްޕައު . ރަފު . ރަތަ . ރަތްފަށަލަ . ރަތްލަފު . ރަތްޕައު . ރާމާ . ރާޖެހުން . ރުކުރޭމަގު . ރެހެންފުތު . ބަނދަރުމަތި . ބަނޑުއިހި . ބަތާނަ . ބަތާނަލުން . ބާރަގަން . ބާޒާރު . ބާޒާރު މަތި . ބިންދަދު . ބިކުރުކެޑުން . ބުރަކިރަނިން . ބޮޑުހިތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ