...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަތްވިލާ
ނ.
އިރުއޮއްސޭއިރު ހުޅަނގު ފަރާތު އުދަރެހުން ކުލަކުލައިގައި ފެންނަވިލާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންދަޅަ . ރައްވެލާފުމުން . ރަތްވިލާދަޅަ . ރަތްވިލާދަޅަމަތި . ރަތްވިލާދަޅަޖެހުން . ރަތްވިލާދާރި . ރަތްދަޅަ . އޮއްސޭއިރު . ދަޅަމަތި . ގޫއިރިފުސްމަ . ޢިޝާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ