...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަތްމަސް
ނ.
ފަރުމަހުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ހުޅުނބުގިނަ ރަތްކުލައިގެ މަހެކެވެ.
މިމަހުގެ ދެއަރިމަތީގަިއ ރިހިކުލައިގެ ދެލައްހުރެއެވެ.
މިފާހަގަ ބޮޑަށް ފާޅުކޮށް ފެންނަނީ ކަނޑުގައި އުޅޭއިރުއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނގަމަސް . ރަތެމަހަ . ރަތްޖާޑިބިޖާޑި . ފޮއިރަތްމަހަށް ދިއުން . ފޮއިރަތްމަސް . ފޯރަތްމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ