...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަތްޖަޑާ
ނ.
ޖަޑާގެ ބޮޑެތި ވައްތަރު.
މިޖަޑާގެ ފިޔައާއި، ހަށިގަނޑު ރަތްވެފައި ފިޔައިގެ ދަށުން ހަށިގަނޑާއި ގުޅޭ ހިސާބުގައި ދިހުން ކުލައެއް ހުރެއެވެ.
މިއީ ދޮންދޫނި މޫސުމަށް އައިސްއުޅޭ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ