...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަސްކަން
ނ.
(1) ރަސްކަލަކު ހުންނަވައިގެން ހިންގާ ވެރިކަން.
(2) މަޖާޒު:
ތަނެއްގެ ބާރު ލިބިފައިވާ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު އެތަނެއްގައި ނެތުމުން ދެން ހުންނަ މީހަކު ނުވަތަ ދެން ތިބޭ ބަޔަކު އެތަނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ހިތް ހިތަކަށް އުޅޭ އުޅުން.
(3) ބަލަހައްޓާނެ މީހަކު ނެތިދާ ވަގުތުކޮޅު ކުއްޖަކު ނުވަތަ ކުޑަކުދީން ތަކެއް ހިތްހިތަކަށް އުޅޭ އުޅުން.
މިސާލު:
އަހަރެން ގެއަށް އައިއިރު ކުދިން ކޮޅު ކޮޓަރި ތެރޭގައި ރަސްކަން ކުރަނީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުވަންހަ . ހިލާލީދަރިކޮޅު . ހުރާގޭދަރިކޮޅު . ހުވާ . ހެނެވިރަސަ . ރަސްކަން . ރަސްކަމަށް އިސްކުރުން . ރަސްގެފާނު . ރެދަލި . ރެދަލިކުރުން . ކައްތިރިމައްތިރި . ކުޅަދުންވަންތަ . ކުޅަދުންވަންތަކަން . ކުފުރު . ކުފުރުވުން . އަނދިރިއަނދިރީން . އަމީރުރަސްކަން . އިސްދޫދަރިކޮޅު . އިޙުސާންކަން . އުތީމުދަރިކޮޅު . އެތެރެކޮއިލު . އެސްމައު . ވަލީއަޙުދު . ވަޤްފު . ވަޤްފުކުރުން . މަހާކަލަމިންޖާ . މައްތިނިއުއްތަރަ . މުއްތިކުރެއްވުން . މުޝްރިކުން . ދަރުމަޔަށް . ދަރުމަޔަށްދިނުން . ދާއިންކަނބާ . ތަޤުވާ . ތޭނިކަން . ލާކަން . ސަރުސަނަރާދަ . ޚިލާފަތު . ޢުމަރުވީރު ދަރިކޮޅު . ﷲއަށްޓަކައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ