...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަސްކަންކުރުން
މ.
(1) ރަސްކަލަކު ހުންނަވައިގެން ހިންގާ ވެރިކަން ހިންގުން.
މަޖާޒު:
(2) ތަނެއްގެ ބާރު ލިބިފައިވާ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު އެތަނެއްގައި ނެތުމުން ދެން ހުންނަ މީހަކު ނުވަތަ ދެން ތިބޭ ބަޔަކު އެތަނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ހިތްހިތަކަށް އުޅުން.
(3) ބަލަހައްޓާނެ މީހަކުނެތި ދާވަގުތުކޮޅު ކުއްޖަކު ނުވަތަ ކުޑަކުދިންތަކެއް ހިތްހިތަކަށް އުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރެދަލިކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ