...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަސްކަލުން
ނ.
(1) "ރަސްކަލާ" މިބަސް ގިނަ ކުރުމަށް ބުނާގޮތް.
(2) ރަސްރަސްކަލުން.
(3) "ރަސްގެފާނު" މިބަހުގެ ގިނަގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިލާލީދަރިކޮޅު . ހުރާގޭދަރިކޮޅު . ހޯޖާބޭކަލުން . ރަނިބޭކަނބަލުން . ރަސްރަނި . ރަސްކައުކަލުން . ރަސްކަލުން . ރާނީ . ރާދަވަޅި . ބެރުދުންމާރިތާޅަފިލި . ކަކާކޮއި . ކަލަމިންޖާ . ކުލަސަނދައިރަ . ކުލަސުންދުރަ . އަހުރާމު . އަމީރު . އަމީރުކަން . އަލްއަމީރު . އިސްކަންދަރު . އުތީމުދަރިކޮޅު . އެވޭލާބޮޑުލާރި . އެވޭލާކުޑަލާރި . ވެދުންއެޅުން . މުރުސަލު . ފައިންޕުޅުއެޅުއްވުން . ފިރުޢައުނު . ފިއްތިފުޅި . ދަރުބާރު . ދާންކޮޅު . ދާވަނިކޮޅުހިފުން . ދިއްޖެ . ދީދި . ތާޖު . ތުއްރަވާސް . ގަނޑުއެޅިލުންގި . ގަލަސް . ގުޅިކޮޅުހަކުރު . ސާމްރާޖު . ސާޔާކޮޅު . ޑޯލާރަސްކަލުން . ޒިޔާރަތްފުޅުލާރި . ޖަލިޔާކޮޅު . ޖަޑިބު . ޚާނީހަނޑޫ . ޚޯންފޯސް . ޢަދާލަތު . ޢަދާލާތުގަނޑުވަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ