...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަސްމިއްޔާތު
ނ.
ކަމަކަށްޓަކައި ރަސްމީގޮތުން ބާއްވާ ޖަލްސާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރިހަމައިދިކަން . ހިތިދުވަސް . މާރާދަކަން . މުއްދަތިލާގާގަނޑު . މޭނާކަން . ތަގުޑި . ގާލިހު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ