...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަސްމީ ހެދުން
ނ.
(1) ދައުލަތުގެ ޚާއްޞަ ހެދުން.
(2) ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތަށް ނުކުންނައިރު އަޅަންޖެހޭ ހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިއްޒަތުގެ ހެދުންކޮޅު . ޙުޒާމު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ