...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަސްގެ
ނ.
(1) ޣައިރުދީނުގެ ރަސްގެފާނު.
(2) ނުބައިފާހަގަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގު . ހަނގުބޭކަލުން . ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ހިރުއްދާ . ހިތިދުވަސް . ހެނެވިރަސަ . ރަހާ . ރަނި . ރަސް . ރަސްކަނދެ . ރަސްކަލާ . ރަސްކަލުން . ރަސްގެ . ރަސްގެލުން . ރާއަރާދޭސްވަރަ . ރާއަރާދޭސްވަރަމަހާ . ރާދަމަހާ . ރާޖާ . ބައިސާ . ބާދުޝާ . ބާސާ . ބުރަކިރަނިން . ބޮޑުހިތި . ބޮޑުކިބާ . ބޮޑުދުންދޭ ޒިޔާރަތް . ބޮޑުތަކުރުފާނު ވާހަކަ . ބޯފޮޅިޔަށްވަޑައިގަތުން . ކައްކިކާލި . ކައްތިރިމުދި . ކަފަންސާ . ކިބާ . ކުދިބޭކަލުން . ކުޑަކިބާ . ކޮއިމަލާ . އަރުވާކަހާ . އަމީރުރަސްކަން . އުއްތަރަކަލު . އެއްގަމުއަރުމާޒު . އޮޅިގިނައިކަން . ވެދުންފޭލި . ވެދުމާދިއުން . މަހާ . މަހާރަދުން . މަހާރާޖާ . މަހާކަލަމިންޖާ . މަސްފުޅު . ފައިންޕުޅުހިފުން . ފީލުބާގަ . ފުމިނު . ފުމިން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ