...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަޖަމުކުރުން
މ.
ޞައްހަކާވަންޏެއްގައި ވަޠީވެފައި ހުރިމީހަކު ޒިނޭކުރީމާ ހައްދެއްގެގޮތުގައި އުނަގަނޑާހަމައަށް ވަޅުލައިގެން ކުދިހިލައިން ތަޅައި މެރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ