...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަޖިސްޓަރީ
ނ.
(1) ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ލިޔެކިޔުމުގައި މީހެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ އެއްޗެއްގެ ނަން ޖެއްސިކަމުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުން ދޭ ލިޔުން.
(2) އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ފޮނުވާ ސިޓީއާއި ޕާރުސަލް ފަދަތަކެތި ޕޯސްޓުއޮފީހުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގައި ޖައްސާ ޖެއްސުން.
(3) ތަނެއްގައި އުޅޭމީހުންގެނަމާއި މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށް ލިޔެފައިވާ އޮންނަފޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަޖިސްޓަރީ . ރަޖިސްޓަރީކުރުން . ސެޓުފިކެޓު . ޓަނު . ޓަނުނެގުން . ޓަނުދެއްކުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ