...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަޖިސްޓަރީކުރުން
(1) ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ލިޔެކިޔުމުގައި ނަން ޖެއްސުން.
(2) އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ފޮނުވާ ސިޓީ އާއި ޕާރުސަލް ފަދަތަކެތި ޕޯސްޓް އޮފީހުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ޖެއްސުން.
(3) ތަނެއްގައި އުޅޭ މީހުންގެ ނަމާއި މަޢުލޫމާތު ލިޔަން ހަމަޖައްސައިފައި އޮންނަ ފޮތުގައި ޖެއްސުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ