...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަޙުމަތް
ނ.
(1) އިހްސާން ތެރިކަމާއި އަފޫކުރުން އެކުލެވިގެންވާ އޯގާވެރިކަމުގެ ނަން.
(2) ގާތް ރައްޓެހިކަމާއި އެކުވެރިކަމަށް ކިޔާނަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންގުލީރަޙުމަތް . ކާވެނިބަތް . އެކުއުޅުން . އެކުވެރި . އެކުވެރިރަޙުމަތްތެރި . އެކުވެރިކަން . އެކުވެރިވުން . އެކުވެރިޔާ . މަލާފަތްއެޑުން . މިތުރު . ފަރިތަކަން . ފާތިޙާ . ގާތް . ގާތްކަން . ސިއްރުވެރިން . ޔާރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ