...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަޙުމަތްތެރި
ނއ.
އެކަކުއަނެކަކު އުފަލާއި ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވެ އެކަކު އަނެކެއްގެ ހާލުއަހުވާލުބަލައި އެހީތެރިވެދީ އުޅޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންގުލީރަޙުމަތް . އެކުއުޅުން . އެކުވެރި . އެކުވެރިރަޙުމަތްތެރި . އެކުވެރިކަން . އެކުވެރިވުން . އެކުވެރިޔާ . މިތުރު . ފަރިތަކަން . ގާތް . ގާތްކަން . ސިއްރުވެރިން . ޔާރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ