...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަޙުމަތްތެރިން
ނ.
އެކަކު އަނެކަކަު އުފަލާއި ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވެ އެކަކު އަނެކެއްގެ ހާލުބަލައި އެހީތެރިވެދީ އުޅޭ މީހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސިއްރުވެރިން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ