...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަޙުމަތްތެރިކަން
ނއނ.
އެކަކު އަނެކެއްގެ އުފުލާއި ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވެ އެކަކު އަނެކެއްގެ ޙާލު އަޙުވާލުބަލައި އެހީތެރިވެދީ އުޅޭކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންގުލީރަޙުމަތް . އެކުވެރިކަން . ގާތްކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ