...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާހި
ނ.
(1) އިރު ހިނގާ 21 ބުރުޖު.
އިރުމަހުގެ އަހަރެއްވަށާ ޖެހޭއިރު އިރު މި 21 ބުރުޖު ކަޑައްތު ކުރާނެއެވެ.
މީގެ އެކިއެކި ބުރުޖު ހުންނާނީ އެކިއެކި ސިފަޔަށް ތަރިއެތުރިފައެވެ.
މިސާލު:
(ހ) ޙަމްލަރާހި.
(ށ) މޭސަރާހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމްލު . ހަމްލުބުރުޖު . ހަމްލުގަވައިދު . ހިންމަތް . ހިތްޖެހުން . ހިލަހިތް . ހޮބީ . ނުރާހި . ރާހި . ރާހިބެލުން . ރާހިލައިގަތުން . ރާހިޖިންނި . ރާހިޖެހުން . ރާއްސޭޖިންނިޔާ . ރޫމީމައިލު . ބުރުޖު . ބޭރިހެދުން . ބޮޑާދެއްކުން . ޅަފީވުން . ކަރުކަށަ . ކާންޏަ . ކުޅުދުއްފުށީފޫ . އަގުރަބު . އިބްރާހިމްރަން . އިސަބަ . މަނިކުފާނު . މަކަރަ . މިތުނަ . މީންޏަ . މޫޑުކެޓުން . މޭސަ . ފާނަފަށް . ފޫހި . ފޫހިކަން . ފޫހިވުން . ފޯރި . ފޯރިހުރުން . ދަހަމަލަ . ދަނަ . ދަނަރާހި . ދުވާރަ . ތާލި . ތުލަ . ތުލަރާހި . ގައުސް . ގިނިރާހި . ގުރަހަލި އެއްކުރުން . ސިންގަ . ޖައުޒާ . ޙޫތު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ